USA dollar
USA dollar
WOOCS v.2.3.4.2
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Crown Aesthetics

1. Algemeen 
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Crown Aesthetics en een client waarop Crown Aesthetics deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
2. Inspanningen schoonheidssalon 
a. De specialisten van Crown Aesthetics werken onder deze naam als ZZP’er en hebben verklaard een eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Crown Aesthetics is niet verantwoordelijk voor enige schade voortkomend uit de werkzaamheden van de ZZP’ er. Zij zullen uiteraard de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van een goed vakmens uitvoeren.
b. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialist worden verteld. 
c. De eigenaar/medewerkers/ZZP’ers van Crown Aesthetics zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
d. De specialisten van Crown Aesthetics zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 
3. Afspraken 
a. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaande aan de afspraak aan Crown Aesthetics melden.
b. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Crown Aesthetics het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. 
c. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt mag de specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 
d. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de specialist de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 
e. Crown Aesthetics moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
f. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3a tot en met 3f te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 
4. Persoonsgegevens & privacy 
a. De cliënt voorziet de specialist vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
b. De specialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. 
c. Crown Aesthetics behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
d. Crown Aesthetics zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 
5. Betaling
a. Crown Aesthetics vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten. Indien de prijs af zal wijken van gekozen behandeling zal dit besproken worden met de client.
b. De gemelde prijzen zijn inclusief 6% O.B.
c. Aanbiedingen in reclame en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
d. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
e. Alle getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten. 
 
6. Aansprakelijkheid 
a. Crown Aesthetics is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialist van Crown Aesthetics is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding en eventuele allergische reacties. 
b. Crown Aesthetics is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar Crown Aesthetics. 
 
7. Klachten 
a. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen één week na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Crown Aesthetics.
b. Crown Aesthetics moet de klager binnen 5 werkdagen beantwoorden. 
c. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Crown Aesthetics de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 
d. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Crown Aesthetics het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. 
e. Indien Crown Aesthetics en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een mediator.
 
8. Garantie 
a. Crown Aesthetics geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
b. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. 
c. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialist over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de specialist geadviseerde producten heeft gebruikt; 
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt een allergische reactie heeft gekregen;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialist heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;
• Het volgens wettelijke voorschriften onredelijk en/of onbillijk is om de betreffende behandeling en producten te garanderen. 
 
10. Geheimhouding 
a. De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. 
b. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
c. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 
 
11. Specialisatie 
a. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
b. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de specialist van Crown Aesthetics. 
c. De specialist van Crown Aesthetics zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar tenzij anders overeengekomen.
d. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
e. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
f. Crown Aesthetics is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar. 
 
12. Beschadiging en/of diefstal 
a. Crown Aesthetics heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
b. Crown Aesthetics meldt diefstal altijd bij de politie. 
 
13. Behoorlijk gedrag 
a. De cliënt behoort zich te gedragen volgens algemene waarden en normen. 
b. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialist van Crown Aesthetics het recht de cliënt de toegang te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
c. Bij Crown Aesthetics wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Tevens is Crown Aesthetics in het bezit van een geldige GGD Vergunning
d. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 
 
14. Recht 
a. Op elke overeenkomst tussen Crown Aesthetics en de cliënt is het Curaçaose recht van toepassing. 
b. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Crown Aesthetics en zijn ook in de salon beschikbaar. 
c. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
d. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
 
Crown Aesthetics, Curaçao
Opgemaakt augustus 2021
Chat openen